Skip to main content

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

De BKV respecteert uw privacy en hecht groot belang aan het beschermen van uw privacy, de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens.

In het kader van haar doelstellingen en opdrachten verwerkt de BKV als Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens de BKV verzamelt, waarom de BKV deze verzamelt, wat de BKV ermee doet, hoe de BKV de gegevens beschermt en wat uw rechten zijn.

De privacyverklaring geldt voor alle diensten en de website die door de BKV worden aangeboden.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht:

Per post: op de zetel van de BKV, Stroobantsstraat 48 A, 1140 te Evere.

Telefoon : 02/240.45.70

Email : info@bkv-cbd.be

Website :http://www.cbd-bkv.be.

 

OBJECTIF CBD

De BKV is een beroepsorganisatie van en voor de erkende verhuisondernemingen. Ze omvat meer dan honderd professionele verhuisbedrijven, verenigd onder het gezamenlijk logo « Erkend Verhuizer ».

De BKV verdedigt de economische, sociale, financiële en wettelijke belangen van de verhuissector in het algemeen en van de leden in het bijzonder:

Door het verspreiden van relevante informatie teneinde de zichtbaarheid van de Belgische professionele “Erkende Verhuizers” te verhogen en het globaal imago van de verhuissector te verbeteren;

Door het aanreiken van kwaliteitsoplossingen en het ontwikkelen van een korte- en langetermijnvisie op kwaliteit.

De statuten en doelstellingen van de BKV zijn vastgelegd in 2014 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op xx

De BKV kan zich eveneens inlaten met elke kwestie welke verband houdt met de beroeps- en sociale vorming van de verhuischauffeurs, inpakkers en verhuizers.

LES FINALITÉS DU TRAITEMENT

De BKV verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van leden en hun contactpersonen van aangesloten verhuisfirma’s, die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) geregistreerd zijn onder kengetal 084, alsook van andere natuurlijke personen, rechtspersonen, instellingen en verenigingen.

Deze persoonsgegevens zijn rechtstreeks afkomstig van de betrokkenen en worden meegedeeld naar aanleiding van een inschrijving of deelname aan een der bovenvermelde activiteiten.

Déclaration de confidentialité CBD v3-2019

Ze worden uitsluitend gebruikt in het kader van de diensten die door de BKV worden aangeboden.

BASE(S) JURIDIQUE(S) DU TRAITEMENT

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer bepaald: a) toestemming, b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) wettelijke verplichting, en (f) behartiging van het gerechtvaardigd belang.

QUELLES SONT LES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES ?

Persoonsgegevens van leden

De BKV verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van de leden en hun contactpersonen. Deze persoonsgegevens worden door de leden zelf overgemaakt middels het toetredingsformulier, telefonisch contact en/of e-mail.

De BKV verwerkt deze op basis van de
Welke persoonsgegevens van leden en hun contactpersonen verwerkt de BKV?

 • Hun persoonlijke gegevens (naam, adres, …).

 • Hun rijksregisternummer/kopie paspoort* (enkel bestuurders)

 • Hun contactgegevens

 • Hun elektronische identificatiegegevens (paswoord, username)

Données personnelles des fournisseurs

De BKV verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van leveranciers. Deze persoonsgegevens worden door de leveranciers zelf via telefonisch contact en/of e-mail overgemaakt. De BKV verwerkt deze op basis van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Quelles sont les données personnelles des fournisseurs traitées par le CBD ?

 • Hun persoonlijke gegevens (naam, adres, …).

 • Hun contactgegevens.

 • Hun financiële gegevens.

  Persoonsgegevens van bezoekers van de website

  De BKV verwerkt deze op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang. Welke persoonsgegevens van bezoekers van de website verwerkt de BKV?

• Hun elektronische identificatiegegevens.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via het contactformulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg kunnen worden gegeven.

TRANSFERT À DES TIERS

Ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden kan de BKV gebruik maken van verwerkers om uw persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of

noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst en een wettelijke verplichting*.

Déclaration de confidentialité CBD v3-2019

rechtspersonen, overheden, of andere organen die namens de BKV persoonsgegevens verwerken.

Met deze verwerkers heeft de BKV een verwerkingsovereenkomst afgesloten overeenkomstig artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Binnen de BKV worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

De BKV geeft de persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;

 • Verwerkers die voorzien in hosting van de Website, aanverwante databases en

  Cloud computing;

 • Verwerkers die het kwaliteitshandboek van de BKV onderhouden;

  De BKV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  De BKV verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

  PÉRIODE DE CONSIDÉRATION

  De persoonsgegevens verwerkt voor de BKV worden bewaard in ieder geval bewaard gedurende de duurtijd van de relevante overeenkomsten (lidmaatschap) en voor een periode gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn daarna.

  Daarnaast worden gegevens steeds zolang bijgehouden zoals wettelijk bepaald is en niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden.

  VOS DROITS

  Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

  De betrokkenen hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  Bovendien, hebben de betrokkenen het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van hun persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere (rechts)persoon.

  Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan info@bkv-cbd.be. U wordt binnen één maand op de hoogte gebracht of en welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van het indienen van uw verzoek.

  LE MARKETING DIRECT

  De betrokkenen hebben het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

  COOKIES

Déclaration de confidentialité CBD v3-2019

De BKV website maakt gebruik van cookies. Hiervoor verwijzen wij naar onze cookie policy.

PLAINTE

De betrokkenen beschikken te allen tijde over het recht om een klacht in te dienen bij:

de Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be /www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

AMENDEMENTS

De BKV houdt zich het recht voor deze privacyverklaring steeds te wijzingen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 22 december 2019.

Déclaration de confidentialité CBD v3-2019